Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen.

Onderstaand kun je het kwaliteitsstatuut van Praktijk Zest! inzien.

Klachten- en geschillenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Praktijk Zest! is als lid van de LVVP aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling

Klachtenregeling LVVP

Privacy statement

Praktijk Zest! hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk Zest! zich houdt aan de voorwaarden van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Praktijk Zest!;
 • bezoekers van www.praktijkzest.nl;
 • alle overige personen die met Praktijk Zest! contact opnemen of van wie Praktijk Zest! persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Zest! verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Zest! zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking

Praktijk Zest! verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkzest.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

Praktijk Zest! verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het onderhouden van clientencontact.

Verwerkers

Praktijk Zest! kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Zest! persoonsgegevens
verwerken. Praktijk Zest! sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Zest! deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Zest! deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Praktijk Zest! geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Zest! ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Praktijk Zest! bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Zest! hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacy statement

Praktijk Zest! kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk Zest! gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht Praktijk Zest! te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Praktijk Zest! door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkzest.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Zest! persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Praktijk Zest! door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkzest.nl. Een klacht wordt getracht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).